Privacyverklaring RAFC

i.h.k.v. abonnementen

 

1.                Algemeen

Voor de vernieuwing en gebruik van uw abonnement (“Abonnement“) bij de Royal Antwerp Football Club, een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Oude Bosuilbaan 54A, 2100 Antwerpen, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0839407415 (“RAFC“), worden uw persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring verwerkt (“Privacyverklaring“).

RAFC verwerkt ook persoonsgegevens via haar website en in het kader van wedstrijden. De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig de RAFC privacyverklaring raadpleegbaar onder de volgende link: https://royalantwerpfc.be/privacy-policy/ (de “RAFC Website Privacyverklaring“).

RAFC neemt de verantwoordelijkheid als verwerkingsverantwoordelijke niet licht op. RAFC gaat dan ook op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, zoals o.a. de algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (ook wel “GDPR” genoemd) en de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018.

2.                Welke persoonsgegevens verwerkt RAFC?

In het kader van het vernieuwen of gebruik van uw Abonnement verwerkt RAFC de volgende persoonsgegevens:

  • Identificatiegegevens (bv. naam, voornaam);
  • Contactgegevens (bv. adres);
  • Geboortedatum;
  • Foto- en videobeelden.

3.                Waarom verwerkt RAFC deze persoonsgegevens?

De hierboven vermelde persoonsgegevens worden voor verschillende doeleinden verwerkt.

 

Om de bestaande Abonnementen te kunnen vernieuwen en beheren, is het verzamelen van uw persoonsgegevens onontbeerlijk en gestoeld op de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en RAFC (zijnde de Abonnementsvoorwaarden) en conform het gerechtvaardigde belang van RAFC om haar (lijst van) abonnees te beheren.

 

Wanneer u een vernieuwing van uw Abonnement bij RAFC wenst, gaan wij, vóór dergelijke vernieuwing, controleren of het wel degelijk om de desbetreffende persoon (u) gaat, zoals gespecifieerd in het initiële Abonnement. Hiervoor verwerken wij die gegevens, die noodzakelijk zijn voor uw identificatie.

 

Om te voorkomen dat uw Abonnement ongeldig is of wordt gebruikt door iemand anders dan uzelf, en tevens om RAFC’s veiligheidsbeleid te waarborgen, worden uw persoonsgegevens gecontroleerd en verwerkt bij de vernieuwing en het gebruik van uw Abonnement. Dit wordt onder meer gedaan om na te gaan of u voldoet aan de voorwaarden bepaald in Hoofdstuk II van de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden of de regelingen en reglementen vastgesteld in uitvoering daarvan. Deze verwerking is dan ook gestoeld op ons gerechtvaardigd belang, en meer in het algemeen, op het gerechtvaardigd belang van andere supporters en van derden, om de beveiliging tijdens wedstrijden (in het Bosuil stadion en op verplaatsing) te waarborgen. Door het verwerken van persoonsgegevens kunnen wij controleren wie al dan niet is toegelaten tot de wedstrijden, en wie betrokken is bij eventuele incidenten die de veiligheid van u en van derden in het gedrang kunnen brengen. Het waarborgen van veiligheid en het goede verloop van wedstrijden behoort tot onze prioriteit, wij doen er dan ook alles aan om dit te kunnen bewerkstelligen.

 

Geen enkele verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan met het oog op geautomatiseerde besluitvorming.

 

4.                Met wie deelt RAFC deze persoonsgegevens?

RAFC kan voor het verwerken van persoonsgegevens beroep doen op andere dienstverleners, die in dat geval zullen optreden als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van RAFC verwerken. RAFC zal hiervoor met hen een verwerkersovereenkomst afsluiten, waarin zij worden verplicht om o.a. alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit deze Privacyverklaring na te leven.

RAFC kan persoonsgegevens delen met de bevoegde publieke autoriteiten en de politie wanneer dit noodzakelijk is om o.a. de beveiliging en de veiligheid van u en van derden te garanderen of wanneer RAFC verplicht is dit te doen overeenkomstig een wettelijke bepaling of administratieve of gerechtelijke beslissing.

Uw persoonsgegevens worden enkel binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt.

5.                Hoe lang bewaart RAFC deze persoonsgegevens?

RAFC bewaart uw persoonsgegevens enkel voor zolang dit nodig is voor de beschreven doeleinden, meer bepaald zolang uw Abonnement loopt en geldig is. Op die manier voorkomen wij ook dat irrelevante informatie wordt bewaard. Aangezien de contractuele aansprakelijkheidsvordering pas verjaart na 10 jaar, zullen wij voor deze duur bepaalde gegevens – enkel voor dit doeleinde – archiveren. Zoals u hieronder ziet, kan u ons steeds verzoeken om bepaalde gegevens te verwijderen. RAFC zal hier steeds gevolg aan geven indien de wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn.

6.                Wat zijn uw rechten t.a.v. deze persoonsgegevens?

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die RAFC over u heeft (en hiervan een kopie te ontvangen).

U heeft het recht op correctie van de persoonsgegevens die RAFC over u heeft als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen indien ze onvolledig zijn.

U heeft het recht om gemotiveerd bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens waar deze gebaseerd is op een “gerechtvaardigd belang” van RAFC (of van een derde), zoals hierboven gespecifieerd. RAFC zal in dit geval de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij RAFC dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van u of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Onder dwingende gerechtvaardigde gronden valt onder meer het garanderen van veiligheid en beveiliging zoals hierboven gespecifieerd.

U heeft in principe het recht om de persoonsgegevens die u aan RAFC had verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U heeft in principe het recht om RAFC te verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen en/of uw Abonnement op te zeggen. U heeft daarnaast ook het recht om enkel te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt (bijvoorbeeld: het ontoegankelijk maken van persoonsgegevens).

Op alle voormelde rechten, bestaan er uitzonderingen. Zo kunnen alle verzoeken geweigerd worden indien zij kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. Bepaalde rechten kennen bijkomende uitzonderingen: bijvoorbeeld is het recht op wissing (verwijdering) niet van toepassing waar de verwerking nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Om uw rechten uit te oefenen kan u contact opnemen met RAFC door een brief te sturen naar; Oude Bosuilbaan 54A, 2100 Antwerpen, of een e-mail naar; info@rafc.be, samen met een bewijs van uw identiteit.

7.                Wat in geval van wijzigingen aan deze Privacyverklaring?

RAFC behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen, onder meer door de (aangepaste) inhoud ervan in de Abonnementsvoorwaarden of in de RAFC Website Privacyverklaring te integreren. De wijzigingen worden bekend gemaakt op een door RAFC vast te stellen manier, een redelijke periode (niet minder dan twee (2) weken) voor de inwerkingtreding van de wijzigingen. Indien u het niet eens bent met de wijzigingen, bent u vrij om – conform de Abonnementsvoorwaarden – uw Abonnement op te zeggen of een verzoek tot opzegging aan RAFC te richten.

8.                Waar kan u terecht in geval van vragen of klachten?

Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als u vragen of klachten heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met RAFC door een brief te sturen naar; Oude Bosuilbaan 54A, 2100 Antwerpen of een e-mail naar; info@rafc.be. U kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be.