Privacybeleid

Privacybeleid RAFC

Vooraf

Dit Privacybeleid geeft een gedetailleerd overzicht van de wijze waarop Royal Antwerp Football Club NV uw persoonsgegevens verwerkt, en hoe u uw rechten onder de wetgeving die uw persoonsgegevens beschermt kan uitoefenen.

1.   Definities

Bepaling Verduidelijking
Om de leesbaarheid van ons Privacybeleid te verhogen, hebben wij een aantal termen gedefinieerd. Deze termen beginnen met een hoofdletter en hebben volgende betekenis:

 

Account’ betekent een gebruikersprofiel waarmee U toegang verkrijgt tot Online Diensten die voorbehouden zijn aan geregistreerde gebruikers;

 

Algemene Voorwaarden’ betekent de bepalingen toegankelijk via URL www.royalantwerpfc.be;

 

AVG’ betekent de Algemene Verordening Gegevensverwerking;

 

Cookies: zie rubriek 4;

 

Ons’, ‘Wij’, ‘Royal Antwerp Football Club’ en ‘RAFC’: Royal Antwerp Football Club Management N.V., met zetel gevestigd te Oude Bosuilbaan 45A, 2100 Deurne, met ondernemingsnummer 0839.407.415;

 

Online Diensten: de diensten die door RAFC aan geregistreerde gebruikers worden verstrekt via www.royalantwerpfc.be;
Persoonsgegevens’: zie definitie in de AVG;

 

U’, ‘Uw’, of de ‘Betrokkene’: de natuurlijke of rechtspersoon die de Website bezoekt, desgevallend een Account aanmaakt en bijgevolg een contractuele relatie met Ons aangaat;

 

Verwerkingsactiviteiten’: de activiteiten vermeld in rubrieken 3, 5 en 6 hieronder, welke activiteiten door Ons in de toekomst al naargelang het geval kunnen worden aangepast, beperkt en/of uitgebreid;

 

Website’: betekent de website en de Online Diensten die beschikbaar zijn via de URL www.royalantwerpfc.be of iedere andere domeinnaam die door Ons werd geregistreerd en doorverwijst naar bovenstaande URL;

 

Wedstrijd’: betekent een thuiswedstrijd of ander evenement georganiseerd door of in naam en voor rekening van RAFC.

 

2.   Inleiding

De bescherming van Uw Persoonsgegevens is uitermate belangrijk voor Ons. Via dit Privacybeleid wensen Wij U daarom duidelijk te melden:

  1. welke Persoonsgegevens Wij van U verwerken;
  2. welke Verwerkingsactiviteiten door Ons en door Onze Partners worden verricht met Uw Persoonsgegevens;
  3. welke activiteiten nooit door Ons zullen worden ondernomen met betrekking tot Uw Persoonsgegevens; en
  4. hoe lang Wij Uw Persoonsgegevens zullen bijhouden, en waarom.

Indien u uw gegevens uit onze databank zou willen laten schrappen, mailt u hiervoor naar info@rafc.be met duidelijke vermelding van uw naam en voornaam. Wij verwijderen al uw gegevens dan binnen de 48u uit onze databank.

3.   De Persoonsgegevens die Wij verwerken via de Website

Bepaling Verduidelijking
Al naargelang de aard en de doelstellingen van de Verwerkingsactiviteiten, verwerken wij op volgende momenten een aantal Persoonsgegevens:

 

–      Wanneer U een Account aanmaakt;

–      Wanneer U toegang heeft tot de Website, de Online Diensten, of er gebruik van maakt;

–      Wanneer U een vraag heeft of een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de Website en/of de Online Diensten;

–      Wanneer U Royal Antwerp Football Club telefonisch contacteert, e-mailt, of via enige andere weg contact opneemt anders dan via de Website en/of de Online Diensten.

 

Royal Antwerp Football Club kan de Persoonsgegevens die zij ontvangt via de Website samenvoegen met alle informatie die U of enige derde partij aan haar bezorgt via andere kanalen en deze Persoonsgegevens bewaren in één of meerdere, aparte databestanden. Op verzoek krijgt U toegang tot deze gegevens en kan U Uw rechten zoals bepaald in rubriek 8 hieronder uitoefenen.

 

Deze gegevens hebben onder meer betrekking op:

 

(i) Identificatiegegevens. Toegang en aanmelding tot onze Online Diensten gebeurt aan de hand van gegevens waarmee U zichzelf registreert en waarmee wij U kunnen identificeren, zoals uw e-mail en gekozen wachtwoord of het sociale media-profiel (zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot Facebook of Twitter) waarmee U zich aanmeldt. Wij raden U in dit verband aan ook het privacybeleid van de betreffende sociale mediakanalen te consulteren. Tijdens uw registratie en de aanmaak van uw Account zullen ook uw naam, voornaam, adres, geboortedatum, taal, geslacht, telefoonnummer en andere gegevens worden verwerkt.

 

(ii) Geografische gegevens. Om bepaalde Online Diensten mogelijk te maken of te vergemakkelijken kan uw geografische locatie verwerkt worden, bijvoorbeeld indien U zich aanmeldt op fysieke locaties zoals in en rond het stadion, in onze ruimtes of die van onze partners.

 

(iii) Automatisch verzamelde gegevens. Naast voormelde gegevens kunnen ook automatisch gegevens verzameld en verwerkt worden, zoals uw IP-adres, het type en besturingssysteem van uw computer of mobiele telefoon, uw bezoek en het tijdstip en de duur van uw bezoek aan pagina’s en onderdelen van de Online Diensten en andere gegevens en statistieken betreffende het gebruik van de Online Diensten.

 

Daarnaast worden specifieke Verwerkingsactiviteiten uitgevoerd, waarbij Wij – indien U dit toestaat – op basis van Cookies bepaalde van Uw Persoonsgegevens gebruiken. Hierover treft U meer informatie aan in rubriek 6.

 

4.   Cookies

Bepaling Verduidelijking
Indien U de Website bezoekt, zal U worden verzocht om de Cookies die door de Website worden aangereikt te aanvaarden. Indien U deze Cookies niet aanvaardt, is het mogelijk dat U niet alle functies en/of functionaliteiten van de Website zal kunnen gebruiken.

 

5.   De Persoonsgegevens die Wij verwerken in het kader van Wedstrijden

Bepaling Verduidelijking
Wanneer U een toegangsbewijs koopt voor een Wedstrijd, zal RAFC op basis van de informatie die U aan RAFC heeft bezorgd in Uw Account:

 

–       nagaan of U voldoet aan de voorwaarden bepaald in Hoofdstuk II van de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden of de regelingen en reglementen vastgesteld in uitvoering daarvan;

 

–       in het bijzonder nagaan of Uw toegangsbewijs geldig is en U daarvan de rechtmatige bezitter bent; en

 

–       video-opnames maken met het oog op de veiligheid.

 

 

De Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden legt enkele bijzondere verplichtingen op aan organisatoren van voetbalwedstrijden, zoals RAFC, zoals: 1° het opstellen van een reglement van inwendige orde; 2° het vaststellen van een regeling van burgerrechtelijke uitsluiting en een regeling inzake afgifte van voorwerpen in het reglement van inwendige orde; 3° het controleren van de naleving van het reglement van inwendige orde; 4° het nemen van maatregelen van actieve en passieve veiligheid die de veiligheid van het publiek en de hulp- en politiediensten beogen door de beheersing van de beweging van toeschouwers, de scheiding van rivaliserende toeschouwers, en de concrete tenuitvoerlegging van het reglement van inwendige orde; 5° het verzekeren van het ticketbeheer, waaronder in ieder geval begrepen is: het aanmaken van de toegangsbewijzen, de distributie ervan, de toegangscontrole en de controle op de geldigheid en op het regelmatig bezit van de toegangsbewijzen, en 6° het installeren van bewakingscamera’s, zoals bepaald bij Koninklijk Besluit.

 

Tevens erkent en aanvaardt U dat, wanneer U een Wedstrijd bijwoont, de aanwezige pers en RAFC van U foto- en video-opnames kunnnen maken die geheel of gedeeltelijk kunnen worden gereproduceerd, gedistribueerd en/of publiek meegedeeld.

 

6.   Verwerkingsactiviteiten

Bepaling Verduidelijking
Indien U een Account aanmaakt op onze Website, stellen Wij U een aantal Online Diensten ter beschikking, op basis waarvan U meer informatie kan bekomen omtrent RAFC, nieuwsbrieven kan ontvangen, speciale aanbiedingen en uitnodigingen van evenementen die door RAFC worden georganiseerd ontvangen, e.d.m. Wij verwerken Uw Persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 

–       Om U te laten genieten van de Online Diensten;

 

–       Om U relevante inhoudelijke en functionele suggesties te doen die betrekking hebben op Onze activiteiten;

 

–       Om mogelijke klachten of vragen met betrekking tot de Website en de Online Diensten te verwerken en te behandelen;

 

–       Om het gebruik van de Online Diensten zo veilig, gemakkelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken;

 

–       Om een analyse en evaluatie te maken van de Online Diensten (waaronder bijvoorbeeld het vragen van Uw mening inzake de kwaliteit van de door Ons aangeboden producten en diensten);

 

–       Om interne, administratieve redenen; en

 

–       Om te verwerken met het oog op reclame, marketing en direct marketing ten behoeve van commerciële en promotionele acties, producten en diensten van RAFC en van haar commerciële partners, indien U ons voor dit laatste Uw toestemming heeft gegeven.

 

7.   Doorgifte van Persoonsgegevens aan Derden

Bepaling Verduidelijking
RAFC zal uw Persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen, behalve:

 

–       indien de betreffende gegevens noodzakelijk zijn om werknemers, agenten, verwerkers, onderaannemers, leveranciers en commerciële partners toe te laten om een dienst te leveren of een taak te volbrengen in naam van RAFC, waaronder, maar niet beperkt tot het voorzien van marketingsupport, om marktonderzoek te verrichten of om goederen of diensten te leveren;

 

–       indien U via de fansite, blog, en/of sociale mediakanalen Uw Persoonsgegevens doorgeeft, publiceert of daarmee associeert; of

 

–       indien dergelijke doorgifte noodzakelijk is in het kader van de rechtmatige belangen van RAFC of wanneer de relevante toepasselijke wetgeving ter zake dit oplegt of toestaat.

 

Elke doorgifte van Persoonsgegevens door RAFC aan één van de derde partijen zoals hierboven omschreven, gebeurt in overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

 

RAFC neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om te verzekeren dat haar werknemers en medewerkers die toegang hebben tot Persoonsgegevens deze zullen verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid en de relevante wetgeving ter zake.

 

8.   Uitoefening van rechten omtrent Uw Persoonsgegevens

Bepaling Verduidelijking
Indien U een geregistreerde gebruiker van Onze Website of één of meerdere van Onze Apps bent, kan U via de gebruiksinstellingen inzage krijgen in Uw Persoonsgegevens waarover wij beschikken, deze Persoonsgegevens wijzigen, de verwerking ervan beperken en/of wissen.

 

RAFC biedt U de mogelijkheid en raadt aan om uw Persoonsgegevens in onze bestanden up-to-date en accuraat te houden. Indien U meent dat de Persoonsgegevens die verstrekt werden aan RAFC niet correct, of niet compleet zijn, gelieve ons dan te willen contacteren zoals hierin beschreven. Indien Uw Persoonsgegevens niet correct of up-to-date zijn, kan RAFC U de toegang tot of het gebruik van de Online Diensten of Wedstrijd(en) ontzeggen.

 

Indien U één of meerdere rechten vermeld in de AVG wenst uit te oefenen omtrent de Persoonsgegevens die Wij van U verwerken, en dergelijke uitoefening niet mogelijk zou zijn via de Online Diensten, wordt U vriendelijk verzocht ons een email te bezorgen met daarin (1) een duidelijke gedetailleerde beschrijving van de Persoonsgegevens waarop Uw verzoek betrekking heeft, (2) een zo gedetailleerd mogelijk overzicht van de concrete omstandigheden die betrekking hebben op de verwerking van deze Persoonsgegevens door RAFC, en (3) een kopie van Uw identiteitskaart (recto-versie).

 

Indien U niet beschikt over een gebruikersprofiel of indien de uitoefening van een bepaald recht aangaande Uw Persoonsgegevens niet mogelijk is via onze Online Diensten, dienen wij U te identificeren alvorens wij eventuele wijzigingen aan Uw persoonsgegevens kunnen doorvoeren, U toegang te verlenen tot de Persoonsgegevens die Wij verwerken, enz., dit om (identiteits)fraude te voorkomen.

 

Indien de uitoefening van Uw rechten in het concrete geval wel mogelijk is via de Online Diensten (bvb. aanpassing van Uw adresgegevens, doorgeven van een nieuw emailadres, enz.), dan verzoeken wij U vriendelijk om gebruik te maken van de Online Diensten, dit om eventuele invoerfouten te voorkomen.

 

RAFC zal uw Persoonsgegevens niet langer opslaan dan nodig in het licht van de hierboven opgesomde doeleinden, of niet langer dan wettelijk of bij overeenkomst is toegestaan.

 

RAFC dient, bij wijze van voorbeeld, bepaalde wettelijke bewaar- en verjaringstermijnen dienen te respecteren waarbinnen zij gehouden is om Uw Persoonsgegevens voor de in deze wetgeving bepaalde doeleinden te blijven behouden.

9.   Vragen en Klachten

Bepaling Verduidelijking
Indien U een vraag heeft met betrekking tot de wijze waarop RAFC Uw Persoonsgegevens verwerkt, of een klacht wenst in te dienen, kan U deze per email overmaken aan het volgende emailadres: legal@rafc.be. Indien Uw vraag of klacht betrekking heeft op een concrete situatie die U persoonlijk betreft, verzoeken wij U om een kopie van uw identiteitskaart (recto-versie) als bijlage toe te voegen.

 

Indien U van mening bent dat wij Uw klacht niet correct hebben behandeld, kan U steeds contact nemen met de Gegevensbeschermingautoriteit, met zetel te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

 

10.                 Algemene bepalingen

Bepaling Verduidelijking
Dit Privacybeleid vormt één geheel met de Algemene Voorwaarden.

 

Indien een clausule uit dit Privacybeleid ongeldig of niet uitvoerbaar zou worden of zou worden verklaard door een bevoegde gerechterlijke instantie, dan zal die ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van enige andere gehele of gedeeltelijke clausule. Dergelijke nietige of niet-uitvoerbare clausule zal worden vervangen door een clausule die zo dicht mogelijk aansluit bij de inhoud, geest en draagwijdte van deze nietige of niet-uitvoerbare clausule.

 

Dit Privacybeleid wordt beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot deze algemene voorwaarden, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.