Privacybeleid

1. Algemeen

Royal Antwerp Football Club, een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Oude Bosuilbaan 54A, 2100 Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0839407415 ("RAFC", "wij", "ons/onze"), hecht veel belang aan uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring ("Privacyverklaring").

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerkingsactiviteiten die plaatsvinden, 1. in het Bosuil stadion, 2. via het gebruik van de RAFC website (inclusief de webshop), en 3. via het gebruik van de RAFC applicatie.

RAFC neemt de verantwoordelijkheid als verwerkingsverantwoordelijke niet licht op. RAFC gaat dan ook op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, zoals o.a. de algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (ook wel "GDPR" genoemd) en de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt RAFC?

In het kader van de verschillende diensten die RAFC aanbiedt (zie hiervoor onder punt 3.) verwerkt RAFC de volgende persoonsgegevens:

 • Identificatie- en contactgegevens (bv. naam, geboortedatum en -plaats, adres, telefoon);
 • Persoonskenmerken (bv. leeftijd, geslacht, burgerlijke staat);
 • Gegevens over levenswijze (bv. hobby's);
 • Vrijetijdsactiviteiten en interesses;
 • Consumptiegewoonten of aankoopgedrag;
 • Gegevens omtrent gezinssamenstelling;
 • Elektronische identificatiegegevens (bv. IP-adres, cookies):
 • Betalingsgegevens (bv. bankkaartnummer);
 • Foto- en videobeelden;
 • Gegevens betreffende lichamelijke gezondheid;
 • Gegevens betreffende gerechtelijke maatregelen.

3. Waarom verwerkt RAFC deze persoonsgegevens?

Abonnementen: gebruik en vernieuwing

Om abonnementen aan te maken en bestaande abonnementen te kunnen vernieuwen en beheren, is het verzamelen van uw persoonsgegevens onontbeerlijk en gestoeld op de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en RAFC (bijvoorbeeld de abonnementsvoorwaarden) en conform het gerechtvaardigde belang van RAFC om haar (lijst van) abonnees te beheren.

Wanneer u een vernieuwing van uw abonnement bij RAFC wenst, gaan wij, vóór dergelijke vernieuwing, controleren of het wel degelijk om de desbetreffende persoon (u) gaat, zoals gespecifieerd in het initiële abonnement. Hiervoor verwerken wij die gegevens, die noodzakelijk zijn voor uw identificatie.

Ticketing: verkoop van tickets

Via de website (of in het Bosuil stadion) kan u van RAFC tickets kopen voor het bijwonen van de voetbalwedstrijden.

In dit verband is RAFC genoodzaakt uw persoonsgegevens te verwerken voor de uitvoering van deze verkoopovereenkomst waarbij u partij bent.

Veiligheid en/of toegangscontrole - witwaspreventie

Om te voorkomen dat uw abonnement of ticket ongeldig is of wordt gebruikt door iemand anders dan uzelf, en tevens om RAFC's veiligheidsbeleid te waarborgen, worden uw persoonsgegevens gecontroleerd en verwerkt bij de vernieuwing van uw abonnement en het gebruik van uw abonnement of ticket. Dit wordt onder meer gedaan om na te gaan of u voldoet aan de voorwaarden bepaald in Hoofdstuk II van de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden of de regelingen en reglementen vastgesteld in uitvoering daarvan. Deze verwerking is dan ook gestoeld op ons gerechtvaardigd belang, en meer in het algemeen, op het gerechtvaardigd belang van andere supporters en van derden, om de beveiliging tijdens wedstrijden (in het Bosuil stadion en op verplaatsing) te waarborgen. Door het verwerken van persoonsgegevens kunnen wij controleren wie al dan niet is toegelaten tot de wedstrijden, en wie betrokken is bij eventuele incidenten die de veiligheid van u en van derden in het gedrang kunnen brengen. Het waarborgen van veiligheid en het goede verloop van wedstrijden behoort tot onze prioriteit, wij doen er dan ook alles aan om dit te kunnen bewerkstelligen.

RAFC is daarnaast onderworpen aan de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de beperking van het gebruik van contanten. In dit verband kan (en desgevallend) moet RAFC bepaalde contractspartijen identificeren, hun identiteit verifiëren, de kenmerken van een contractspartij en het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie of occasionele verrichting beoordelen alsook een voortdurende waakzaamheid aan de dag leggen ten aanzien van hen. Hiertoe heeft RAFC een witwaspreventie beleid ontwikkeld. RAFC verwerkt deze persoonsgegevens om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Webshop

RAFC baat een webshop uit via haar website (https://shop.royalantwerpfc.be/alle-producten/) ("Webshop") en verwerkt in dit verband uw persoonsgegevens uitsluitend voor rechtmatige doeleinden. Met name verzamelt RAFC uw persoonsgegevens om:

 • de producten of diensten aangeboden op de Webshop te kunnen leveren en de technische administratie van de Webshop te beheren;
 • uw bestelgeschiedenis bij te houden, teneinde uw ervaring als gebruiker van de Webshop aangenamer te maken;
 • u toe te laten uw eventuele rechten onder consumentenbeschermingsregels uit te oefenen; en
 • u, met respect voor de regelgeving op ongewenste communicaties, e-mails te verzenden met aanbiedingen op de Webshop die u zouden kunnen interesseren.

In het eerste geval is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u als gebruiker van de Webshop partij bent. In het derde geval is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In de andere gevallen kadert de verwerking van uw persoonsgegevens in een gerechtvaardigd belang dat wij hebben als verwerkingsverantwoordelijke om onze positie in de markt te waarborgen door te trachten u als vaste klant te behouden.

Punt 3.4 van deze Privacyverklaring maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden van de Webshop.

Aanmaken, gebruiken en beheren van accounts

Bij het aanmaken of gebruiken van een account waarmee u toegang krijgt tot de diensten die door RAFC aan geregistreerde gebruikers worden verstrekt via www.royalantwerpfc.be, of aan gebruikers via de applicatie, verwerkt RAFC uw persoonsgegevens voor zover zij hiervoor genoodzaakt is om uw account, zijnde een overeenkomst tot het (potentieel) afnemen van de aangeboden diensten, af te sluiten.

Beheren en verbeteren van diensten en IT systemen

Bij het gebruiken van uw account of het afnemen van een van onze diensten verzamelen wij uw persoonsgegevens om ons in staat te stellen onze klanten-database te beheren en verbeteren en om een goede werking van onze diensten en IT systemen te kunnen garanderen. Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van RAFC om een goed functioneren van de aangeboden diensten en de IT systemen te garanderen.

Direct marketing en profilering

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing (afgezien van de direct marketing van de producten van de Webshop zelf, zoals vermeld onder punt 3.2, vierde bullet) tenzij RAFC hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming zou hebben verkregen (“opt-in”) bij uw aanmelding. Indien u een dergelijke toestemming heeft gegeven, kan u deze toestemming op elk moment intrekken.

Marketingcampagnes

De foto’s die worden genomen voor het aanmaken van abonnementen kunnen door RAFC zeer beperkt ook verder gebruikt worden voor marketingcampagnes (meer bepaald om een groepsgevoel te creëren met de fans, wat een gerechtvaardigd belang uitmaakt in hoofde van RAFC). Zie hiervoor in het bijzonder ook artikel 14 algemene abonnementsvoorwaarden (met verwijzing naar het recht op afbeelding).

Cookies

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens via Cookies. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar onze Cookieverklaring.

4. Met wie deelt RAFC deze persoonsgegevens?

RAFC kan voor het verwerken van persoonsgegevens beroep doen op andere dienstverleners, die in dat geval zullen optreden als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van RAFC verwerken. RAFC zal hiervoor met hen een verwerkersovereenkomst afsluiten, waarin zij worden verplicht om o.a. alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit deze Privacyverklaring na te leven.

RAFC kan persoonsgegevens delen met de bevoegde publieke autoriteiten en de politie wanneer dit noodzakelijk is om o.a. de beveiliging en de veiligheid van u en van derden te garanderen of wanneer RAFC verplicht is dit te doen overeenkomstig een wettelijke bepaling of administratieve of gerechtelijke beslissing.

Uw persoonsgegevens worden enkel binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt.

5. Hoe lang bewaart RAFC deze persoonsgegevens?

RAFC bewaart uw persoonsgegevens enkel voor zolang dit nodig is voor de beschreven doeleinden onder punt 3 van deze Privacyverklaring. Op die manier voorkomen wij ook dat irrelevante informatie wordt bewaard. Aangezien de contractuele aansprakelijkheidsvordering pas verjaart na 10 jaar, zullen wij voor deze duur bepaalde gegevens - enkel voor dit doeleinde - archiveren. Zoals u hieronder ziet, kan u ons steeds verzoeken om bepaalde gegevens te verwijderen. RAFC zal hier steeds gevolg aan geven indien de wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn en in zover RAFC geen wettelijke verplichting heeft de gegevens te bewaren.

6. Wat zijn uw rechten t.a.v. deze persoonsgegevens?

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die RAFC over u heeft (en hiervan een kopie te ontvangen).

U heeft het recht op correctie van de persoonsgegevens die RAFC over u heeft als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen indien ze onvolledig zijn.

U heeft het recht om gemotiveerd bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens waar deze gebaseerd is op een "gerechtvaardigd belang" van RAFC (of van een derde), zoals hierboven gespecifieerd. RAFC zal in dit geval de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij RAFC dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van u of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Onder dwingende gerechtvaardigde gronden valt onder meer het garanderen van veiligheid en beveiliging zoals hierboven gespecifieerd.

U heeft in principe het recht om de persoonsgegevens die u aan RAFC had verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U heeft in principe het recht om RAFC te verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen en/of uw abonnement of enige andere overeenkomst op te zeggen. U heeft daarnaast ook het recht om enkel te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt (bijvoorbeeld: het ontoegankelijk maken van persoonsgegevens).

Op alle voormelde rechten bestaan er uitzonderingen. Zo kunnen alle verzoeken geweigerd worden indien zij kennelijk ongegrond of buitensporig zijn of wanneer zij betrekking hebben op persoonsgegevens verwerkt in het kader van ons witwaspreventie beleid. Bepaalde rechten kennen bijkomende uitzonderingen: zo is bijvoorbeeld het recht op wissing (verwijdering) niet van toepassing wanneer de verwerking nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Om uw rechten uit te oefenen, en voor verdere vragen, kan u contact opnemen met RAFC door een brief te sturen naar; Oude Bosuilbaan 54A, 2100 Antwerpen, of een e-mail naar; info@rafc.be, samen met een bewijs van uw identiteit.

7. Wat in geval van wijzigingen aan deze privacyverklaring?

RAFC behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen, onder meer door de (aangepaste) inhoud ervan in de Privacyverklaring te integreren. De wijzigingen worden bekend gemaakt op een door RAFC vast te stellen manier, een redelijke periode voor de inwerkingtreding van de wijzigingen. Indien u het niet eens bent met de wijzigingen, bent u vrij om - conform de toepasselijke voorwaarden - uw abonnement of enige andere overeenkomst afgesloten met RAFC op te zeggen of een verzoek tot opzegging aan RAFC te richten.

8. Waar kan u terecht in geval van vragen of klachten?

Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als u vragen of klachten heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met RAFC door een brief te sturen naar; Oude Bosuilbaan 54A, 2100 Antwerpen of een e-mail naar; info@rafc.be. U kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be.