Algemene voorwaarden

Van kracht sedert 18 JANUARI 2024

In deze algemene verkoopsvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) betekent:

Account

het account dat de Klant dient aan te maken op de Website om gebruik te kunnen maken van de Online Diensten, met inbegrip van alle functionaliteiten van de app;

Consument

elke Klant die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, in een contractuele relatie met RAFC staat;

Klant

de natuurlijke of rechtspersoon die een Account aanmaakt en in gelijk welke contractuele relatie van welke aard dan ook met RAFC staat;

Online Diensten

heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel 1;

RAFC

RAFC NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Oude Bosuilbaan 54A, 2100 Deurne, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0839.407.415 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen);

Website

de website, blogs, fora, discussiepagina’s en andere online toepassingen beschikbaar gesteld door RAFC en bereikbaar via de URL: https://royalantwerpfc.be.

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke transactie die plaatsvindt tussen RAFC en haar Klanten/Consumenten hetzij rechtstreeks, hetzij schriftelijk, hetzij via de Website, mobiele applicaties, ticketshops, draadloze (wifi, bluetooth) netwerken, software, membership en andere (online) producten en diensten (Online Diensten).

Deze Algemene Voorwaarden beheersen naast de Online Diensten bovendien de volledige contractuele relatie tussen RAFC en de Klant voor elke aankoop van producten of diensten, met uitsluiting van diens algemene voorwaarden en ongeacht enige strijdige bepalingen vermeld op enig document van de Klant. Van de huidige Algemene Voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij door een uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst.

Indien de Klant een bestelling doet via de Online Diensten, website, mobiele applicaties, ticketshops etc. gaat deze uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden door:

 • Gebruik te maken van de Online Diensten; of
 • Het selecteren van de optie “aanvaarden” op het scherm bij de registratie van het Account van de Klant.

2. Gebruiksvoorwaarden online diensten en website

De Klant verbindt zich ertoe de Online Diensten niet te gebruiken voor persoonlijke commerciële doeleinden of commerciële doeleinden van één of meerdere derde partijen.

De Klant waarborgt dat de informatie of inhoud welke de Klant doorgeeft of ter beschikking stelt via de Online Diensten geen misleidende, opzettelijk foutieve of onwettige gegevens bevat.

De Klant verbindt zich ertoe de werking van de Online Diensten niet onrechtmatig te belasten of de inhoud ervan op geautomatiseerde wijze op te slaan en te verwerken voor eigen commerciële doeleinden.

Behoudens wanneer expliciet anders werd bepaald in deze Algemene Voorwaarden of de Privacy Policy, verleent de Klant RAFC, haar partners en leveranciers een niet-exclusieve, kosteloze, wereldwijde toestemming om de informatie en gegevens die de Klant via de Online Diensten ter beschikking stelt te reproduceren, distribueren, bewerken, verwijderen, aligneren of in enige andere zin te gebruiken.

3. Bestelling

RAFC zal enkel gebonden zijn en een overeenkomst zal enkel tot stand gekomen zijn nadat de bestelling voor producten of diensten, hetzij rechtstreeks, schriftelijk of via Online Diensten, uitdrukkelijk door RAFC werd bevestigd en aanvaard.

Door een bestelling te plaatsen gaat de Klant uitdrukkelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden evenals met de eventuele Algemene Voorwaarden van derde partijen waarmee RAFC samenwerkt. Deze Algemene Voorwaarden staan ter beschikking van de Klant via de Online Diensten en kunnen door gebruikers worden opgeslagen en bewaard.

RAFC behoudt zich het recht voor een bestelling al dan niet geheel of gedeeltelijk te aanvaarden of te weigeren, en dit zonder opgave van motief.

Na de aanvaarding van de bestelling wordt de Klant uitgenodigd tot betaling van de prijs (in EUR incl. BTW) en doet RAFC, na betaling door de Klant, het nodige voor de levering op het aangegeven adres op de door de Klant gekozen leveringswijze.

4. Betaling

Betaling dient, behoudens indien daarvan schriftelijk wordt afgeweken door RAFC, onmiddellijk bij het afronden van een bestelling te geschieden volgens één van de ter beschikking gestelde betalingsmogelijkheden.

Indien de Klant kiest voor een betalingswijze met een creditkaart dan zijn op deze betaling de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. RAFC is geen partij in de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever en kan desbetreffend dan ook nooit enige aansprakelijkheid terzake dragen. De betaling is slechts effectief vanaf het ogenblik dat de betreffende gelden bij RAFC toekomen en dit niettegenstaande gelijk welke afspraken tussen de Klant en de kaartuitgever.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de totale verschuldigde prijs op de vervaldag zal, conform de wettelijk voorziene maxima betreffende interesten en forfaitaire schadevergoedingen, de nodige invorderingsprocedure worden gestart.

RAFC behoudt zich uitdrukkelijk het eigendomsrecht op de geleverde producten voor tot aan de volledige betaling van de prijs, interesten, kosten en eventuele schadevergoedingen inbegrepen. Tot zolang is het de Klant uitdrukkelijk verboden om over de producten te beschikken, ze als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig zekerheidsrecht. Onverminderd het eigendomsvoorbehoud, gaan alle risico’s met betrekking tot de geleverde producten reeds over op de Klant op het moment van de levering.

5. Levering

Na ontvangst van de betaling zal RAFC de door de Klant bestelde producten leveren, behalve indien de toepasselijke wetgeving en reglementering, zoals onder meer, doch niet beperkt tot, in het kader van de veiligheid van voetbalwedstrijden, RAFC ertoe zou verplichten de bestelling te weigeren of te annuleren of aan RAFC zou verbieden de bestelde producten te leveren.

De leveringstermijn is steeds louter indicatief en is nooit bindend voor RAFC

RAFC kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor enige schade, onkosten of uitgaven die voortvloeien uit een laattijdige levering.

In geval van laattijdige levering te wijten aan RAFC zal op verzoek van de Klant een aanvullende termijn voor levering worden opgegeven. Indien RAFC de producten ook niet binnen de aanvullende termijn levert of kan leveren, zal de Klant gerechtigd zijn om zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zullen de reeds betaalde bedragen binnen de 30 dagen worden terugbetaald.

De Klant verbindt zich ertoe het product op passende wijze in ontvangst te nemen op de datum en het tijdstip die door RAFC redelijkerwijs aan de Klant meegedeeld worden. Wanneer de Klant het bestelde product niet op de afgesproken datum en het afgesproken tijdstip in ontvangst kan nemen of kan komen afhalen, kan RAFC een kennisgeving voor de Klant achterlaten waarop instructies staan over een tweede leveringspoging of de mogelijkheden tot afhaling bij de partner die instaat voor het vervoer. Alle kosten die daaruit voortvloeien zijn ten laste van de Klant.

6. Gebreken / risico

De Klant verbindt zich ertoe de producten te controleren op gebreken, tekortkomingen of zichtbare schade op het moment van de levering en in ieder geval vooraleer over te gaan tot de ondertekening van het ontvangstbewijs dat hij gevraagd kan worden te ondertekenen. De Klant dient een bewijs van ontvangst van het geleverde product te bewaren (indien dit wordt aangeboden) voor eventuele toekomstige geschillen hieromtrent.

Alle met het product verbonden risico’s zullen op de Klant overgaan op het moment van de levering, behalve wanneer de levering uitgesteld moet worden omwille van een tekortkoming aan de verplichtingen van de Klant, in welk geval het risico op de Klant zal overgaan op de datum dat de levering zou hebben plaatsgevonden indien de Klant niet aan zijn verplichtingen was tekortgekomen. Zodra het risico op de Klant is overgegaan, wijst RAFC alle aansprakelijkheid af in geval van verlies, vernieling of andere beschadiging van het product.

RAFC garandeert op geen enkele manier dat de producten aan de persoonlijke wensen van de Klant zullen voldoen of geschikt zijn voor een bepaald specifiek gebruik of doel.

Klachten m.b.t. de geleverde dienst of product dienen RAFC te bereiken binnen de 7 kalenderdagen na de levering.

7. Annulering en ontbinding

RAFC behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren en een overeenkomst met een Klant te ontbinden indien het product om welke reden dan ook niet beschikbaar is of indien de toepasselijke wetgeving en reglementering, zoals onder meer in het kader van de veiligheid van voetbalwedstrijden of de voorkoming van het witwassen van geld, RAFC daartoe machtigt of verplicht. De Klant zal hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht zonder dat RAFC op enige wijze ertoe gehouden kan zijn deze annulering en ontbinding ten gronde te motiveren. Elk bedrag dat reeds werd betaald, zal zo snel als redelijkerwijze mogelijk terugbetaald worden.

8. Klachten

RAFC garandeert dat de producten onbeschadigd en in de bestelde hoeveelheden worden geleverd en dat ze voldoen aan de laatste door de producent gepubliceerde documentatie, zoals die vermeld staan op de Online Diensten of in de omschrijving van het product op het moment van de bestelling.

In geval van klachten of indien de producten gebreken blijken te vertonen, verbindt de Klant zich ertoe de producten in dezelfde toestand te bewaren en binnen een redelijke termijn terug te bezorgen zodat RAFC deze kan inspecteren.

Indien RAFC dient te constateren dat het product in kwestie (i) verkeerd werd gebruikt, of (ii) beschadigd werd door de Klant of een derde of (iii) gebruikt werd in strijd met de instructies voor het product of die van de producent of (iv) aangetast is door normale slijtage, dan kan RAFC naar eigen goeddunken beslissen het product niet te repareren, te vervangen of de Klant terug te betalen en zullen alle redelijke kosten die gemaakt zijn in het kader van de tussenkomst van RAFC doorgerekend worden aan de Klant.

Klachten of betwistingen dienen op straffe van nietigheid en verval te geschieden binnen de 7 kalenderdagen na levering en dit bij een ter post aangetekend schrijven.

9. Beperkte aansprakelijkheid

RAFC verbindt zich ertoe haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden volgens de redelijkheid en de regels van de kunst uit te voeren. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, rust er op RAFC echter slechts een inspanningsverbintenis.

Ongeacht de aard van het schadegeval of de vordering kan RAFC in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot (i) omzetverlies; (ii) verlies van feitelijke of te verwachten winst; (iii) verlies van cliënteel; (iv) reputatieschade of (v) verlies van, schade aan of corruptie van data, ongeacht of dergelijke schade te voorzien was.

Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van RAFC bovendien steeds beperkt tot het bedrag van de prijs die door de Klant aan RAFC werd betaald voor het product of de diensten welke aanleiding gaven tot het schadegeval, met een maximum van 250,00 EUR per schadegeval.

10. Overmacht

RAFC is niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, en meer bepaald situaties die het RAFC onmogelijk maken om haar verplichtingen onder de overeenkomst gesloten met de Klant, redelijkerwijze uit te voeren.

Indien een geval van overmacht in hoofde van RAFC langer aanhoudt dan 30 dagen, is de Klant gerechtigd de bestelling te annuleren.

11. Kennisgevingen

Iedere kennisgeving dient schriftelijk te gebeuren per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per e-mail geadresseerd worden aan business@rafc.be.

Iedere kennisgeving per post wordt geacht te zijn ontvangen drie werkdagen nadat die werd gepost, als het adres van de ontvanger in België is.

12. Specifieke voorwaarden voor de consument klant

12.1 Herroepingsrecht

Onder voorbehoud van specifieke bepalingen en van de hieronder vermelde uitzonderingen, heeft de Consument Klant het recht om aan RAFC schriftelijk mee te delen dat hij of zij afziet van iedere aankoop die hij of zij gedaan heeft, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of - ingeval hij of zij een dienstenovereenkomst gesloten heeft - binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Het product dient vervolgens binnen de veertien dagen na de dag waarop de Consument Klant de beslissing om de overeenkomst te herroepen aan RAFC heeft meegedeeld, in de staat waarin de Consument Klant het product heeft ontvangen, te worden geretourneerd aan RAFC, met vermelding van zijn of haar bankrekeningnummer.

Indien de Consument Klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt RAFC binnen veertien dagen na de dag waarop RAFC wordt geïnformeerd van de beslissing van de Consument Klant zorg voor terugbetaling van het door de Consument Klant aan RAFC betaalde middels hetzelfde betaalmiddel als hetgeen de Consument Klant bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de Consument Klant instemt met een ander betaalmiddel.

Er is geen herroepingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. De Consument Klant zal het aangekochte product slechts mogen hanteren en inspecteren zoals hij of zij dat in een winkel zou mogen doen.

Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering.

RAFC is nooit aansprakelijk voor enige schade - diefstal of verlies daaronder begrepen - die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

De Klant kan evenwel geen herroepingsrecht uitoefenen voor:

 • wedstrijdtickets en tickets die toegang geven tot een evenement, in het bijzonder niet indien de wedstrijd of het evenement plaatsvindt binnen de termijn waarbinnen het herroepingsrecht geldt;
 • gepersonaliseerde of op maat gemaakte producten;
 • alle andere wettelijk uitgesloten producten, zoals bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot producten die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.

In het geval een product is verkregen met een cadeaucheque of kortingsactiebonnen, dan behoudt RAFC zich het recht voor alle bedragen volgend op de herroeping terug te betalen bij retourontvangst van de producten door het Account van de Consument Klant te crediteren met het bedrag van zijn of haar bestelling.


12.2 Levering

Voor de Klant Consument geldt steeds een maximale leveringstermijn van 30 dagen te rekenen van de dag volgend op die waarop de Consument Klant zijn bestelling aan RAFC heeft toegezonden en betaald.

13. Specifieke voorwaarden inzake tickets

Tickets worden in geen geval terugbetaald of omgewisseld, uitgezonderd indien anders voorzien op de Website of bij afgelasting of verplaatsing van de wedstrijd of het evenement, tenzij deze het gevolg is van overmacht.

Voor tickets bestaat er geen herroepingsrecht. Bestelling en/of aankoop en/of bezit van een ticket laat het recht van RAFC onverlet om de toegang tot het stadion te weigeren om welke reden dan ook (bijvoorbeeld ingeval aan de Klant een stadionverbod werd opgelegd of indien het ticket niet via een officieel verkoopkanaal werd aangekocht).

RAFC kan in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of gevolgen voortvloeiende uit maatregelen betreffende wedstrijden die zijn opgelegd door derden, zoals maatregelen van overheidswege (burgemeester – politiediensten), maatregelen opgelegd door voetbalinstanties en –organen in het kader van de veiligheid en de openbare orde.

De Klant en de houder van het ticket in kwestie zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de schade die deze laatste veroorzaakt op de plaatsen waartoe het toegang verleent.

Behoudens de gevallen van wettelijke, objectieve aansprakelijkheid kan RAFC niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen in het stadion. De drager van het toegangsbewijs verbindt zich ertoe zich te gedragen naar de regels van het reglement van inwendige orde zoals dit is aangebracht aan de ingang van het stadion en op de daartoe voorziene plaatsen, en de Klant maakt zich hiervoor uitdrukkelijk sterk.

Toegangsbewijzen zijn persoonsgebonden en mogen niet worden overgedragen (doorverkocht/doorgegeven) aan derden. Abonnees van RAFC kunnen evenwel hun plaats ter beschikking stellen voor doorverkoop door de club. De abonnee wordt gecompenseerd doormiddel van een voucher die kan worden gebruikt voor toekomstige abonnement aankoop.

Overeenkomstig de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen van 30 juli 2013, is ten stelligste verboden: (i) de regelmatige doorverkoop van tickets, (ii) de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop, (iii) de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs, (iv) de voorstelling met het oog op occasionele doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een occasionele doorverkoop indien het gaat om een doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs, (v) de doorverkoop voor de start van de oorspronkelijke verkoop, (vi) de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest. De voorstelling met het oog op doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een doorverkoop, zijn eveneens verboden voor de verkoop van een bevoorrecht toegangsbewijs, alsook van een promotioneel toegangsbewijs, waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest.

Overtredingen zijn onderworpen aan sancties, waaronder, doch niet beperkt tot, de schorsing of beëindiging van het Account van de betrokken Klant en het ongeldig verklaren van het ticket waardoor de toegang aan de Klant of de houder van het ticket wordt ontzegd.

Conform de UEFA regulations geldt dat:

 • Behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van UEFA het ten strengste verboden is:
  • om enige promotionele of commerciële activiteit uit te oefenen in het stadion;
  • om tickets te gebruiken voor een commercieel doel, zoals voor promotionele doeleinden, reclame, gebruik als prijs in een wedstrijd/sweepstake of als onderdeel van hospitality of reispakket;
  • voor personen die een wedstrijd bijwonen, om enig geluid, beeld, data, statistieken en/of beschrijving van de wedstrijd op te nemen, te verspreiden of exploiteren voor enig ander gebruik dan voor privé-doeleinden.
 • Alle personen die een wedstrijd bijwonen, erkennen dat er (kosteloos) gebruik kan worden gemaakt van hun stem, beeld en/of iets gelijkaardigs in stilstaande beelden en audio/visuele uitzendingen van de wedstrijd.

14. Aansprakelijkheid in geval van gebruik van online diensten van RAFC

RAFC is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die te vinden is via haar Website, applicatie en haar andere Online Diensten.

De informatie die wordt verstrekt via of met betrekking tot de Online Diensten is bovendien van algemene aard, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de Klant worden beschouwd.

RAFC geeft geen enkele garantie met betrekking tot de goede werking van de Website en de Online Diensten en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Website en de Online Diensten of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Online Diensten.

De Online Diensten kunnen links bevatten naar websites of pagina's van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. RAFC verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of pagina’s en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

De Online Diensten kunnen informatie, gegevens, afbeeldingen, werken, data, teksten, videomateriaal, databanken, merken, handelsnamen, domeinnamen en andere materialen en gegevens bevatten van RAFC en van derden, die door (intellectuele) eigendomsrechten zijn beschermd, waaronder bij wijze van voorbeelden, de Benelux-beeld- en woordmerken met registratienummers 1336901, 1336902, 1336903 en 1336904.

De Klant verbindt zich ertoe om geen gebruik te maken van deze materialen en gegevens, noch deze te kopiëren, bewerken, decompileren of op enige andere wijze te exploiteren (i) zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van RAFC of de betrokken derde of (ii) op een manier die een inbreuk uitmaakt op voormelde rechten van RAFC of van derden.

Indien de Klant zelf informatie, gegevens, afbeeldingen, werken, data, teksten, videomateriaal of andere materialen en gegevens verstuurt, plaatst, publiceert, meedeelt of op enige andere manier gebruikt op of via de Online Diensten, verbindt de Klant zich ertoe en garandeert de Klant dat hij zelf over de nodige rechten daartoe beschikt, dan wel de toestemming daartoe heeft bekomen van de rechthebbende(n) teneinde het gebruiksrecht zoals bepaald in artikel 2 aan RAFC te (kunnen) verschaffen. In ieder geval vrijwaart de Klant RAFC voor alle schade die RAFC oploopt ten gevolge van het onrechtmatig gebruik van dergelijke werken, materialen en gegevens, en dient de Klant op eerste eenvoudig verzoek van RAFC de volledige nodige assistentie te verlenen voor elke aanspraak die tegen RAFC op dat vlak zou worden gericht.

15. Diverse bepalingen

Om het veiligheids- en/of witwaspreventiebeleid van RAFC te waarborgen en in het kader van de afspraken gemaakt met de politie- en andere veiligheidsdiensten kan RAFC van de Klanten een profielfoto nemen en/of de identiteitskaart inscannen. Bij weigering heeft RAFC het recht om geen abonnement of ticket toe te kennen aan de Klant in kwestie. De Klanten geven toestemming (m.b.t. het recht op afbeelding) aan RAFC om deze foto’s ook aan te wenden bij eventuele marketingcampagnes, doch enkel wanneer de afbeeldingen van een grote hoeveelheid Klanten gecombineerd worden (bij wijze van voorbeeld: het opnemen van verschillende kleine afbeeldingen in de rugnummers van de spelers). Indien de Klant aangeeft niet (langer) deel te willen uitmaken van een dergelijke marketingcampagne, zal de afbeelding niet langer voor dit doeleinde worden aangewend (zie hiervoor ook het recht van bezwaar in de Privacy Policy).

Het nalaten of een vertraging bij de uitoefening door de Klant of door RAFC van enig recht krachtens deze Algemene Voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van recht, en zal niet van invloed zijn op elke andere of verdere gebeurtenis of afbreuk doen aan enig recht of rechtsmiddel met betrekking daartoe of op een of andere wijze de rechten van RAFC of de Klant krachtens deze Algemene Voorwaarden aantasten of wijzigen.

Het verzamelen en/of verzenden en/of produceren en/of verspreiden van informatie of gegevens met betrekking tot wedstrijdontwikkelingen, gedragingen of enige andere factor in de wedstrijd, of enige vorm van opname van audio-, video- of audiovisueel materiaal in een wedstrijd (hetzij door gebruik van elektronische apparaten of andere) voor enige vorm van wedden, gokken of commerciële activiteiten die niet vooraf zijn goedgekeurd of voor andere doeleinden die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, is ten strengste verboden in het stadion, behalve waar uitdrukkelijke toestemming of toestemming is verleend door de Pro League en RAFC. Mobiele telefoons mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijk, privégebruik. Bij overtreding van deze algemene voorwaarden kan aan bezoekers de toegang tot het stadion worden geweigerd of kunnen bezoekers worden verwijderd uit het stadion.

Het is de Klant niet toegestaan enige bestelling waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn of enig recht of verplichting daaronder geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van RAFC.

Niets in deze Algemene Voorwaarden kan leiden tot het creëren van een partnerschap, een agentschap of een relatie van werkgever en werknemer tussen RAFC en de Klant of als zodanig worden beschouwd.

Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze Algemene Voorwaarden onafdwingbaar, nietig, niet-toepasbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden. In een dergelijk geval zullen RAFC en de Klant te goeder trouw onderhandelen om de betreffende bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

RAFC heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Alle wijzigingen zullen online gepubliceerd worden. Bij elk nieuw gebruik is de laatste versie van toepassing.

16. Gebruiksvoorwaarden & Privacy Policy

De bepalingen van de Privacy Policy van RAFC maken integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden. De Privacy Policy van RAFC kan worden geraadpleegd op de Website.

17. Toepasselijk recht en geschillen

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.