UITTREKSEL UIT DE AML-POLICY

1 INTRO

Royal Antwerp Football Club NV (hierna RAFC) is de oudste professionele voetbalclub van België. Sinds 1880 willen wij een sportieve, maar ook ondernemende pionier zijn.

Sinds 1 juli 2021 zijn professionele voetbalclubs in België onderworpen aan de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, verder AWWW. De AWWW heeft als doel om witwasscenario’s en financiering van terrorisme tegen te gaan of alvast sterk te bemoeilijken. Daartoe voorziet de AWWW dat alle (relevante) cliënten met wie transacties worden aangegaan op voorhand geïdentificeerd, geverifieerd en beoordeeld moeten worden.

Dit uittreksel uit onze AML-policy1 dient om naar derden toe te kaderen hoe RAFC haar verplichtingen in het kader van de AWWW nakomt. De AML-policy bevat de gedragslijnen die de medewerkers van onze club begeleiden in de correcte toepassing van de AWWW, met inbegrip van de te volgen procedures, te gebruiken tools en formulieren.2 Elke RAFC-medewerker én leidinggevende wordt geacht zich vanuit zijn/haar functie in te zetten voor de toepassing en naleving van de AML-policy in het algemeen.

2 INVULLING VAN DE AML-FUNCTIE

Binnen RAFC is er een operationeel verantwoordelijke die alles omtrent de AWWW in eerste lijn zal behandelen. Hij/zij zal worden bijgestaan door de antiwitwas eindverantwoordelijke en een intern onafhankelijk adviesorgaan. Er wordt evenwel van alle RAFC-medewerkers verwacht dat zij een professioneel kritische ingesteldheid hanteren t.a.v. het WW-risico en (ruimer genomen) de (ongewilde) betrokkenheid van RAFC bij eender welke criminele activiteit.

3 RISICOBENADERING

3.1 Risk Based Approach

Onze AML-policy is opgebouwd rekening houdend met de specifieke activiteit van RAFC als professionele voetbalclub, haar cliënten alsook de geografische regio's waarin wij actief zijn. Het betreft m.a.w. een risico-gebaseerde benadering (risk based approach).

Deze risk based approach omvat een tweeledige risicobeoordeling:

  • een algemene beoordeling van de risico’s waaraan RAFC wordt blootgesteld (op organisatieniveau); en
  • een beoordeling van de risico’s die verbonden zijn aan een specifieke cliënt en/of transactie (individuele risicoanalyse).

De risk based approach vertaalt zich meer concreet in:

  • een analyse van de inkomende en uitgaande geldstromen binnen RAFC teneinde het toepassingsgebied van de AML-policy te bepalen;
  • de aanvaarding van een cliënt (een cliëntenacceptatiebeleid met navolgende opvolging conform een risico-analyse) en het cliëntenonderzoek (“KYC” of know your customer):
    - dit betreft in een eerste fase de identificatie van de cliënten, eventuele lasthebbers en uiteindelijke begunstigden;
    - aandacht voor de risicofactoren (knipperlichten of red flag indicators)

3.2 Bepaling toepassingsgebied aan de hand van inkomende en uitgaande geldstromen

Hoewel de uitgaande geldstromen binnen RAFC strikt genomen buiten het toepassingsgebied van de AWWW vallen, hanteren wij t.a.v. alle verrichtingen gerelateerd aan ons eerste elftal A toch eenzelfde identificatieverplichting (en verificatie van die identiteit), verplichte acceptatieprocedure (beoordeling kenmerken leverancier, doel en beoogde aard van de zakelijke relatie of occasionele verrichting) en voortdurende waakzaamheid wat betreft de betrokken partijen. Deze uitbreiding van het wettelijk toepassingsgebied vloeit voort uit de intrinsieke fraudegevoeligheid die gepaard gaat met (internationale) transfers en/of agenten.

Het koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande professionele topvoetbalclubs (Koninklijk Besluit) definieert eveneens de term “cliënten” als zijnde de volgende categorieën van personen, wanneer zij met de club een overeenkomst sluiten voor een bedrag gelijk aan of hoger dan 10.000 EUR:

- “cliënt – toeschouwer”
- “cliënt – sponsor”
- “cliënt – voetbalclub”
- “cliënt – sportmakelaar”
- “cliënt – huurder”
- “cliënt – sportfederatie”
- “cliënt – kredietgever”

4 WAAKZAAMHEIDSVERPLICHTINGEN

RAFC identificeert elke geviseerde cliënt en verifieert ook deze identificatie. Dit gebeurt principieel vóór het aangaan van een zakelijke relatie of de totstandkoming van een occasionele verrichting. Wel erkent RAFC de mogelijkheid dat bij het afsluiten van transfers de verificatie van een identiteit uitzonderlijk kan uitgesteld worden, zoals voorzien in de AWWW. Dit uitstel wordt toegestaan in het belang van de sportieve continuïteit van RAFC en in de mate dat bij de analyse geen risico verhogende factoren aanwezig zijn, maar vraagt een bijzondere waakzaamheid van de bij de bewuste transfer betrokken leidinggevenden en medewerkers in afwachting van de identiteitsverificatie.

5 ANALYSE ATYPISCHE VERRICHTINGEN

RAFC voert een aandachtig onderzoek naar uitgevoerde en uit te voeren verrichtingen. Zo vergewissen we ons ervan dat deze stroken met de kenmerken van een cliënt, de ontvangen en geverifieerde informatie, het doel en de aard van onze zakelijke relatie ermee of de voorgenomen verrichting en met het risicoprofiel van de cliënt en de oorsprong van diens fondsen.

De algemene leidraad hierbij is dat een verrichting niet (nodeloos) complex of ongebruikelijk groot mag zijn. Evenmin mag die een ongebruikelijk patroon vertonen en er moet een zichtbaar economisch of rechtmatig doel zijn. Indien een WW-vermoeden rijst bij een specifieke verrichting, zal een schriftelijk verslag opgesteld worden en waar nodig melding gemaakt worden bij de CFI.

6 BEWARING VAN GEGEVENS EN DOCUMENTEN EN INFORMATIE VAN CLIËNTEN

Binnen RAFC worden alle met de AML-policy verband houdende documenten én hun onderliggende stukken ter staving, digitaal geklasseerd. Al deze gegevens worden bewaard lopende de samenwerking en gedurende tien jaar vanaf de afsluiting van een cliëntenrelatie of de occasionele verrichting. Na afloop van deze termijn worden deze gegevens vernietigd (onder voorbehoud van andere/niet-AML gerelateerde wettelijke verplichte bewaartermijnen).

7 VERBOD OP BETALINGEN IN CONTANTEN

RAFC staat slechts betalingen in contanten toe aan begunstigden in de mate zij de drempel van 3.000,00 EUR niet overschrijden:

T.a.v. inkomende betalingen hanteert RAFC naast de wettelijke beperkingen3 volgende regels:

  • betalingen worden enkel in contanten aanvaard indien zij een B2C-verrichting betreffen;
  • betalingen in contanten worden uitsluitend aanvaard in de zgn. ‘cash corners’.