Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Royal Antwerp Football Club

Laatst gewijzigd op 20/11/2017

 

 

In deze Gebruiksvoorwaarden betekent:

 • ‘Ons’, ‘Wij’ en ‘Royal Antwerp Football Club’: Royal Antwerp Football Club Management N.V., met zetel gevestigd te Oude Bosuilbaan 45A, 2100 Deurne, met ondernemingsnummer 0839.407.415;
 • ‘Klant’, ‘U’: de natuurlijke of rechtspersoon die een account aanmaakt en in een contractuele relatie van welke aard dan ook met Ons komt te staan;
 • ‘Account’: het account dat u dient aan te maken op de Website en de Online Diensten om gebruik te kunnen maken van Onze diensten;
 • ‘Website’: betekent, de website, blogs, fora, discussiepagina’s en andere online toepassingen beschikbaar gesteld door Royal Antwerp Football Club en bereikbaar via de URL(s): https://royalantwerpfc.be.
 • ‘Webshop’: https://shop.royalantwerpfc.be
 • ‘App’:

 

 1. Toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing telkens wanneer U gebruik maakt van onze Website, mobiele applicaties, webshop, ticketshops, draadloze (wifi, bluetooth) netwerken, software, membership en cashless payment cards en andere producten en diensten (“Online Diensten”).

U gaat uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden door:

 • het selecteren van de optie “aanvaarden” op het scherm bij de registratie van het Account van de Klant;
 • gebruik te maken van de Online Diensten.

 

 1. Account

U alleen bent verantwoordelijk voor het beschermen van de vertrouwelijkheid en de veiligheid van Uw Account, de gegevens die op en via Uw Account worden verwerkt en voor alle activiteiten die via uw Account plaatsvinden. Het gebruik van Uw Account is strikt persoonlijk; U mag de logingegevens van Uw Account bijgevolg niet doorgeven aan een derde.

Bij een inbreuk op de veiligheid of vertrouwelijkheid van uw Account, dient U Royal Antwerp Football Club zo snel en accuraat mogelijk te informeren over de omstandigheden van de inbreuk.

Tenzij in geval van Onze opzettelijke of zware fout, zijn Wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het foutief of onzorgvuldig gebruik van uw Account en wachtwoord.

 

 1. Gebruikersgedrag

U verbindt zich ertoe de Online Diensten niet te gebruiken voor, onder meer:

(a) het opgeven, doorgeven, plaatsen, verzenden, opslaan of op enige andere manier beschikbaar stellen, via de Online Diensten, van onwettige, valse, misleidende, gestolen, bewust foutieve of andere onrechtmatige gegevens;

(b) het opgeven, doorgeven, plaatsen, verzenden, opslaan of op enige andere manier beschikbaar stellen van gegevens die beledigend, bedreigend, racistisch, hatelijk, smadelijk, lasterlijk, vulgair, aanstootgevend of schadelijk zijn;

(c) het overmatig of onrechtmatig belasten, belemmeren of op enige andere manier verstoren van de werking van de Online Diensten of de daarmee verbonden diensten, producten, software, toegang en andere producten en diensten van Royal Antwerp Football Club;

(d) het maken van een inbreuk op de (intellectuele) eigendomsrechten van Royal Antwerp Football Club en/of derden;

(e) het verspreiden van virussen, het onderbreken, vernietigen, wijzigen, of beperken van de functionaliteit van de Online Diensten; of

(g) het niet-respecteren van de privacy of integriteit van derden;

(h) het verspreiden van ongevraagde of ongeoorloofde reclame zoals promotiemateriaal, junk mail, spam, kettingbrieven, piramidespelen, wedstrijden, etcetera;

In geval van overtreding van één van deze normen, behoudt Royal Antwerp Football Club zich het recht voor om Uw Account tijdelijk dan wel definitief te schorsen.

 

 1. Gebruik van uw content

Indien U informatie, gegevens, afbeeldingen, werken, data, teksten, videomateriaal en andere materialen en gegevens op de Website plaatst, verleent U Royal Antwerp Football Club uitdrukkelijk een niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend en kosteloos gebruiksrecht om zulke content (commercieel) te gebruiken en te reproduceren, distribueren, publiek mee te delen, bewerken, verwijderen, synchroniseren met andere informatie en gegevens, en anderszins te gebruiken indien zij dat wenst.

 

 1. Informatie van derden

De Online Diensten kunnen informatie en gegevens van derden bevatten, bijvoorbeeld informatie van sponsors, partners en leveranciers van Royal Antwerp Football Club en andere gebruikers, met inbegrip van links en andere verwijzingen naar websites, sociale media en online diensten van derden.

Royal Antwerp Football Club controleert de inhoud van zulke websites, sociale media en andere online diensten van derden niet; zij is daartoe niet verplicht, en kan in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van zulke websites, sociale media en online diensten van derden. Bovendien impliceert een verwijzing naar of de opname van informatie en gegevens van derden ook niet dat Royal Antwerp Football Club akkoord gaat met de inhoud ervan of deze onderschijft.

 

 1. Intellectuele Eigendom

De Online Diensten kunnen informatie, gegevens, afbeeldingen, werken, data, teksten, videomateriaal, databanken, merken, handelsnamen, domeinnamen en andere materialen en gegevens bevatten van Royal Antwerp Football Club en van derden, die door (intellectuele) eigendomsrechten zijn beschermd, waaronder bij wijze van voorbeelden, de Benelux-beeld- en woordmerken met registratienummers 1336901, 1336902, 1336903 en 1336904.

U verbindt zich ertoe om geen gebruik te maken van deze materialen en gegevens (i) zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Royal Antwerp Football Club of de betrokken derde of (ii) op een manier die een inbreuk uitmaakt op voormelde rechten van Royal Antwerp Football Club of van derden.

Indien U zelf informatie, gegevens, afbeeldingen, werken, data, teksten, videomateriaal en andere materialen en gegevens verstuurt, plaatst, publiceert, meedeelt of op enige andere manier gebruikt op of via de Online Diensten, verbindt U zich ertoe en garandeert U dat U zelf over de nodige rechten daartoe beschikt, dan wel de toestemming daartoe hebt bekomen van de rechthebbende(n) teneinde het gebruiksrecht zoals bepaald in artikel 4 aan Royal Antwerp Football Club te (kunnen) verschaffen. In ieder geval vrijwaart u Ons voor alle schade die Royal Antwerp Football Club oploopt ten gevolge van het onrechtmatig gebruik van dergelijke werken, materialen en gegevens, en stemt toe om op eerste eenvoudig verzoek van Royal Antwerp Football Club aan haar de nodige assistentie te verlenen.

Royal Antwerp Football Club respecteert de intellectuele eigendom van anderen, en wij vragen aan de gebruikers van de Online Diensten hetzelfde te doen. Als U van mening bent dat er op een of andere wijze een inbreuk werd gemaakt op een U toebehorend intellectueel eigendomsrecht, dient U deze inbreuk aan Ons te melden overeenkomstig de hieronder beschreven procedure.

Royal Antwerp Football Club zal uw klacht te goeder trouw verwerken en onderzoeken en desgevallend, indien zij dat wenst, inbreuk makende content tijdelijk dan wel definitief verwijderen van de Online Diensten. U kunt een vermeende schending van een intellectueel eigendomsrecht melden via e-mail naar legal@rafc.be

Een rechtsgeldige melding moet schriftelijk zijn en het volgende bevatten:

 • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het intellectueel eigendomsrecht of juridisch vertegenwoordiger;
 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een beschrijving van uw met een intellectueel eigendomsrecht beschermd werk waarvan U beweert dat Royal Antwerp Football Club/een gebruiker van Onze Online Diensten het overtreden;
 • Een beschrijving van het materiaal waarmee de vermeende inbreuk wordt gepleegd, met voldoende detail (locatie, omvang van het gebruik, enz.) zodat we het kunnen terugvinden binnen Onze Online Diensten;
 • Een verklaring dat de door U meegedeelde informatie accuraat is en dat U de eigenaar bent van het intellectuele eigendomsrecht of tenminste bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten in kwestie.

 

 1. Privacy

Op de Online Diensten zijn de Algemene Voorwaarden voor de Online Diensten en de Privacy Policy van Royal Antwerp Football Club van toepassing. U kan deze terugvinden op de Website.

 

 1. Beperking van aansprakelijkheid

Royal Antwerp Football Club biedt de Online Diensten (met inbegrip van alle producten en diensten die via de Online Diensten worden geleverd) aan in de toestand waarin ze zich bevinden. Royal Antwerp Football Club heeft hieromtrent slechts een inspanningsverbintenis.

Royal Antwerp Football Club waarborgt niet dat de Online Diensten, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, zonder gebreken zullen zijn en kan niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid worden gehouden voor fouten, gebreken, onvolledigheden, onbeschikbaarheid, bugs, onjuistheden of andere onvolkomenheden van de Online Diensten. Royal Antwerp Football Club kan ook niet worden verplicht tot enig herstel van de Online Diensten of een gedeelte ervan. Het gebruik van de Online Diensten is dan ook steeds op eigen risico.

Royal Antwerp Football Club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, punitieve en/of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de Online Diensten met inbegrip van alle producten en diensten die via de Online Diensten zijn geleverd.

Royal Antwerp Football Club kan niet garanderen dat de Website compatibel is of zal zijn met al uw hardware en/of software. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan software of andere gegevens ten gevolge van uw toegang tot of het gebruik van de Online Diensten.

 

 1. Beëindiging van de Online Diensten

Royal Antwerp Football Club heeft het recht om te allen tijde de Online Diensten geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief op te schorten of stop te zetten en U ook de verdere toegang tot de Online Diensten te ontzeggen. Royal Antwerp Football Club kan dit beslissen zonder kennisgeving en zonder opgave van reden. U kunt Royal Antwerp Football Club op geen enkele manier aansprakelijk of in gebreke stellen voor een dergelijke beslissing.

 

 1. Beëindiging van deze overeenkomst

Wij hebben het recht om te allen tijde deze overeenkomst zonder kennisgeving en zonder opgave van reden te beëindigen, hierbij inbegrepen het recht om uw Account af te sluiten, zonder dat Royal Antwerp Football Club op enige manier aansprakelijk kan worden gesteld voor enig gevolg dat daaruit voortvloeit.

 

 1. Wijzigingen

Wij hebben het recht om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie zal worden aangekondigd op de Website, per email of op andere wijze. Bij gebruik van de Online Diensten is de laatste versie van toepassing. U dient deze pagina regelmatig na te kijken.

 

 1. Gebruikersgeschillen

Alleen U bent verantwoordelijk voor interacties met andere gebruikers in verband met de Online Diensten en Royal Antwerp Football Club zal geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid in dit verband hebben. Royal Antwerp Football Club behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht om op enige wijze betrokken te zijn bij geschillen tussen U en een andere gebruiker van Onze Online Diensten.

Zij kan ten allen tijde beslissen om materiaal waarover een discussie tussen gebruikers is gerezen, tijdelijk dan wel definitief van de Online Diensten te verwijderen.

 

 1. Diverse bepalingen

Falen of vertraging bij uitoefening door U of Ons van enig recht krachtens deze Gebruiksvoorwaarden zal niet worden beschouwd als een afstand van recht.

Indien een clausule in deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet uitvoerbaar zou worden of zou worden verklaard door een bevoegde rechterlijke instantie, dan zal die ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van enige andere gehele of gedeeltelijke clausule.

Alle overeenkomsten waarop huidige Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot deze algemene voorwaarden, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.