Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Royal Antwerp Football Club

Laatst gewijzigd op 16/02/2017

 

In deze Gebruiksvoorwaarden betekent:

 • ‘Ons’, ‘Wij’ en ‘Royal Antwerp Football Club’: Royal Antwerp Football Club Management N.V., met zetel gevestigd te Oude Bosuilbaan 45A, 2100 Deurne, met ondernemingsnummer 0839.407.415;
 • ‘Klant’ en ‘Gebruiker’: de natuurlijke persoon die voor niet-professionele doeleinden een account aanmaakt;
 • ‘Account’: het account dat u dient aan te maken op de Website en de Online Diensten om gebruik te kunnen maken van Onze diensten;
 • ‘Website’: betekent, de website, blogs, fora, discussiepagina’s en andere online toepassingen beschikbaar gesteld door Royal Antwerp Football Club en bereikbaar via de URL(s): …
 1. Toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing telkens wanneer u gebruik maakt van onze Website, mobiele applicaties, webshops, ticketshops, draadloze (wifi, bluetooth) netwerken, software, membership en cashless payment cards en andere online producten en diensten (“Online Diensten”).

U gaat uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden door:

 • het selecteren van de optie “aanvaarden” op het scherm bij de registratie van het Account van de Klant;
 • het gebruik van de Online Diensten;
 • elke andere mogelijke wijze die als stilzwijgende aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden in aanmerking genomen kan worden.
 1. Uw Persoonlijke Account

U alleen bent verantwoordelijk voor het beschermen van de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw persoonlijke Account en voor alle activiteiten die via uw Account plaatsvinden. U mag uw Account niet doorgeven aan derden en het gebruik ervan is strikt persoonlijk.

Bij een inbreuk op de veiligheid of vertrouwelijkheid van uw Account, dient u Royal Antwerp Football Club zo snel en accuraat mogelijk te informeren van de inbreuk.

Tenzij in geval van opzettelijke of zware fout van Onze kant, zal Royal Antwerp Football Club niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die voortvloeit uit het foutief of onzorgvuldig gebruik van uw Account en wachtwoord.

Indien U jonger bent dan 18 jaar, kan U gebruik maken van Onze service, mits schriftelijke toestemming van een ouder of wettelijke voogd die op eenvoudig verzoek van Royal Antwerp Football Club dient voorgelegd te worden. Indien U jonger bent dan 13 jaar, bent U niet gemachtigd om Onze Online Diensten te gebruiken.

 1. Gebruikersgedrag

U verbindt zich ertoe de Online Diensten niet te gebruiken:

(a) voor eigen commerciële doeleinden of voor commerciële doeleinden van derden. Het gebruik van de Online Diensten is beperkt tot uitsluitend persoonlijke doeleinden;

(b) om onwettige, valse, misleidende, gestolen, bewust foutieve of andere onrechtmatige inhoud of informatie op te geven, door te geven, te plaatsen, te verzenden, op te slaan of op enige andere manier beschikbaar te stellen via de Online Diensten;

(c) om inhoud of informatie op te geven, door te geven, te plaatsen, te verzenden of op enige andere manier beschikbaar te stellen die onwettig, beledigend, bedreigend, racistisch, hatelijk, smadelijk, lasterlijk, vulgair, aanstootgevend of schadelijk is ten opzichte van Royal Antwerp Football Club en/of derden (waaronder andere Gebruikers);

(d) om de Online Diensten of de daarmee verbonden diensten, producten, software, toegang en andere producten en diensten niet overmatig of onrechtmatig te belasten, te belemmeren of op enige andere manier de werking ervan te verstoren;

(e) om inbreuk te maken op de (intellectuele) eigendomsrechten van Royal Antwerp Football Club of van derden;

(f) om virussen te verspreiden;

(g) om computercodes, bestanden of programma’s te onderbreken, te vernietigen of te beperken in functionaliteit;

(h) om inbreuk te maken op de privacy of veiligheid van derden;

(i) om ongevraagde of ongeoorloofde reclame te verspreiden zoals promotiemateriaal, commerciële activiteiten, junk mail, spam, kettingbrieven, piramidespelen, wedstrijden, etc…;

(j) om zich voor te doen als een andere persoon of entiteit, of een vals profiel aan te maken of verwantschap te veinzen met een vals persoon of entiteit.

 1. Gebruik van uw gegevens

Door onze Online Diensten te gebruiken, zoals bijvoorbeeld door (maar niet beperkt tot) het posten van materialen zoals teksten, foto’s en video’s, verleent u Royal Antwerp Football Club en haar verbonden vennootschappen een niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend en gratis gebruiksrecht om uw informatie te gebruiken en uw gegevens te reproduceren, distribueren, publiek mede te delen, bewerken, verwijderen, synchroniseren met andere informatie en gegevens, en anderszins te gebruiken zoals zij dat wenst.

 1. Informatie van derden

De Online Diensten kunnen informatie en gegevens van derden bevatten, bijvoorbeeld informatie van sponsors, partners en leveranciers en andere Gebruikers, met inbegrip van links en andere verwijzingen naar websites, sociale media en andere online diensten van derden.

Royal Antwerp Football Club controleert echter niet de inhoud van de websites, sociale media en andere online diensten van derden, zij is daartoe niet verplicht, en kan in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van zulke websites, sociale media en online diensten van derden. Bovendien impliceert een verwijzing naar of de opname van informatie en gegevens van derden ook niet dat Royal Antwerp Football Club akkoord gaat met zulke inhoud.

 1. Intellectuele Eigendom

Onze Online Diensten kunnen informatie, gegevens, afbeeldingen, werken, data, teksten, videomateriaal, databanken, merken, handelsnamen, domeinnamen en andere materialen en gegevens bevatten van Royal Antwerp Football Club en van derden, die door (intellectuele) (eigendoms)rechten zijn beschermd. U erkent deze rechten en verbindt zich ertoe om geen gebruik te maken van deze materialen en gegevens (i) zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Royal Antwerp Football Club of de betrokken derde en (ii) op een manier die een inbreuk uitmaakt op voormelde rechten van Royal Antwerp Football Club of van derden.

Indien u zelf informatie, gegevens, afbeeldingen, werken, data, teksten, videomateriaal en andere materialen en gegevens verstuurt, plaatst, publiceert, meedeelt of op enige andere manier gebruikt op of via de Online Diensten, verbindt u zich ertoe en garandeert u dat u zelf over de nodige rechten daartoe beschikt, dan wel de toestemming daartoe hebt bekomen van de rechthebbende(n).

Royal Antwerp Football Club respecteert de intellectuele eigendom van anderen, en wij vragen aan de Gebruikers van Online Diensten hetzelfde te doen. Als u van mening bent dat er op een of andere wijze een inbreuk werd gemaakt op een u toebehorend intellectueel eigendomsrecht, dient u deze inbreuk aan Ons te melden overeenkomstig de hieronder beschreven procedure.

Royal Antwerp Football Club zal uw klacht te goeder trouw verwerken en onderzoeken. U kunt een vermeende schending van een intellectueel eigendomsrecht melden via e-mail naar info@rafc.be.

Een rechtsgeldige melding moet schriftelijk zijn en het volgende bevatten:

 • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het intellectueel eigendomsrecht;
 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een beschrijving van uw met intellectueel eigendomsrecht beschermd werk waarvan u beweert dat Royal Antwerp Football Club/een gebruiker van Onze Online Diensten het overtreden;
 • Een beschrijving van het materiaal dat wordt overtreden, met voldoende detail zodat we het kunnen terugvinden binnen Onze Online Diensten;
 • Een verklaring dat de door u meegedeelde informatie accuraat is en dat u de eigenaar bent van het intellectuele eigendomsrecht of tenminste bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten.
 1. Privacy

Op de Online Diensten is de Privacy Policy van Royal Antwerp Football Club van toepassing. U kan deze hier terugvinden op de Website.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

De Online Diensten (met inbegrip van alle producten en diensten die via de Online Diensten worden geleverd) worden steeds in de toestand ‘zoals ze zijn’ aangeboden door Royal Antwerp Football Club. Royal Antwerp Football Club heeft hieromtrent slechts een inspanningsverbintenis.

De Online Diensten worden op eigen risico gebruikt, zonder dat Royal Antwerp Football Club daaromtrent enige garanties of resultaten verleent, expliciet noch impliciet.

Royal Antwerp Football Club kan niet waarborgen dat de Online Diensten, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, zonder gebreken zullen zijn en kan niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid worden gehouden voor fouten, gebreken, onvolledigheden, onjuistheden of andere onvolkomenheden van de Online Diensten. Royal Antwerp Football Club kan ook niet worden verplicht tot enig herstel van de Online Diensten of een gedeelte ervan.

Royal Antwerp Football Club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, punitieve en/of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de Online Diensten met inbegrip van alle producten en diensten die via de Online Diensten zijn geleverd.

Royal Antwerp Football Club kan niet garanderen dat de Site compatibel zal zijn met al uw hardware en software. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan software of andere gegevens ten gevolge van uw toegang tot of het gebruik van de Online Diensten.

 1. Beëindiging van de Online Diensten

Royal Antwerp Football Club heeft het recht om te allen tijde de Online Diensten of het gebruik dat u daarvan maakt via uw Account geheel of gedeeltelijk op te schorten, te verwijderen, stop te zetten, te beperken of te wijzigen. Royal Antwerp Football Club kan dit beslissen zonder kennisgeving en zonder opgave van reden. U kunt Royal Antwerp Football Club op geen enkele manier aansprakelijk of in gebreke stellen voor een dergelijke beslissing.

 1. Beëindiging van deze overeenkomst

Royal Antwerp Football Club heeft het recht om te allen tijde deze overeenkomst zonder kennisgeving en zonder opgave van reden te beëindigen, hierbij inbegrepen het recht om uw Account af te sluiten, zonder dat Royal Antwerp Football Club op enige manier aansprakelijk kan worden gesteld voor enig gevolg dat daaruit voortvloeit.

 1. Wijzigingen

Royal Antwerp Football Club heeft het recht om deze Gebruiksvoorwaarden en overeenkomst te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Bij elk nieuw gebruik van de Online Diensten is de laatste versie van toepassing. U dient deze pagina regelmatig na te kijken.

 1. Gebruikersgeschillen

Alleen u bent verantwoordelijk voor interacties met andere Gebruikers in verband met de Online Diensten en Royal Antwerp Football Club zal geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid in dit verband hebben. Royal Antwerp Football Club behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht om op enige wijze betrokken te zijn bij geschillen tussen u en een andere Gebruiker van Onze Online Diensten.

 1. Diverse bepalingen

Falen of vertraging bij uitoefening door u of Ons van enig recht krachtens deze Gebruiksvoorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring om van dat recht af te zien.

Indien een clausule in deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet uitvoerbaar zou worden of zou worden verklaard door een bevoegde rechterlijke instantie, dan zal die ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van enige andere gehele of gedeeltelijke clausule.

Alle overeenkomsten waarop huidige Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot deze algemene voorwaarden, zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Royal Antwerp Football Club NV exclusief bevoegd.